W oparciu o: 1) Ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) 2) Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz. 586).

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w Niepublicznym Zespole Szkół Zawodowych będzie przebiegać na określonych poniżej zasadach:
Kryteria przyjęć:

 1. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1184);
 2. W procesie rekrutacji kandydat może uzyskać 196 punktów – do 100 pkt z egzaminu gimnazjalnego; wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
  1. język polski
  2. historia i wos
  3. matematyka
  4. przedmioty przyrodnicze (biologia, fizyka, geografia, chemia)
  5. język obcy nowożytny na poziomie podstawowym przelicza się na punkty według zasady: 1% = 0,2 punktu; z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów.
 • 54 punkty za oceny uzyskane na świadectwie z trzech następujących przedmiotów: język polski, język obcy, matematyka;
 • za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7pkt;
 • za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 3pkt;
 • za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydaci otrzymują (maksymalnie 18pkt);
 • – za osiągnięcia w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
  • finalista konkursu przedmiotowego – 10pkt
  • laureat konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7pkt
  • finalista konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5pkt
 • za uzyskanie w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na poziomie:
  • międzynarodowym – 4pkt
  • krajowym – 3pkt
  • wojewódzkim – 2pkt
  • powiatowym – 1pkt

Uwaga:

 1. W przypadku równorzędnych wyników pod uwagę brane są łącznie następujące kryteria:
  • wielodzietność rodziny kandydata;
  • niepełnosprawność kandydata;
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą;

w/w kryteria mają jednakową wartość.

Dokumenty obowiązkowe:

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły – składa kandydat w sekretariacie szkoły w terminie od 29.03.2018r. do 29.06.2018r. (do pobrania ze strony www.szkola.wsgiz.pl)
 • Do wniosku do dnia 03.07.2018r. dołącza się:
  • – oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • – zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu wystawione przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
  • – dwie fotografie (na odwrocie każdej: imię, nazwisko, PESEL)
  • – kartę zdrowia

Dokumenty dodatkowe:

 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty lub laureata konkursów przedmiotowych
 • Poświadczający fakty wynikające z pkt. 1 w Uwadze
  Dostarczenie w/w dokumentów jest potwierdzeniem woli podjęcia przez kandydata nauki w Niepublicznym Zespole Szkół Zawodowych w Krakowie.

Ważne daty:

 • Termin składania dokumentów: od 29.03.2018 do 03.07.2018 w godz. 9:00 – 15:00 w sekretariacie Niepublicznego Zespołu Szkół Zawodowych, ul. Kapitana Andrzeja Potebni 7, 30-537 Kraków
 • Ogłoszenie list przyjętych do kl. 1 – 04.07.2018r.

Planowane oddziały

 1. Technikum czteroletnie kształci w zawodach:
  • technik informatyk
  • technik ekonomista
  • technik usług fryzjerskich
  • technik hotelarstwa
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik usług kosmetycznych
 2. Branżowa Szkoła I stopnia kształci w zawodach:
  • fryzjer
 
 
 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress